Контрола извештаја о утрошку средстава за за финансирање изабраних програма/пројеката

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА

Извршила је контролу извештаја о утрошку средстава за  за  финансирање изабраних  програма/пројеката у облсти спорта  из буџета општине Сокобања за 2015. годину за период од 01.01.2015. до 30.06.2015. године и  констатовала следеће:

У  извештајном периду средства из буџета општине Сокобања пренета  су спортским клубовима  за 18 изабраних програма и пројеката.

За све програме/пројекте спортски клубови су  поднели извештаје о утрошеним средствима  из буџета општине Сокобања  и из сопствених прихода.

Поднети извештаји су прегледани и констатовано је да  су сви клубови оправдали утрошена средства  и из буџета општине Сокобања и из сопствених прихода, односно средства су коришћена у складу са наменом за која су добијена.


  КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЗА ДОДЕЛУ        СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА


Извршила је контролу извештаја о утрошку средстава за  за  финансирање изабраних  програма и пројеката удружења грађана из буџета општине Сокобања за 2015. годину за период од 01.01.2015. до 30.06.2015. године и  констатовала следеће:

У  извештајном периду средства из буџета општине Сокобања пренета  су удружењима грађана  за 16 изабраних програма и пројеката.

За све програме и пројекте удружења су  поднела извештаје о утрошеним средствима  из буџета општине Сокобања  и из сопствених прихода.

Поднети извештаји су прегледани и констатовано је да  су сва удружења оправдала утрошена средства  и из буџета општине Сокобања и из сопствених прихода, односно средства су коришћена у складу са наменом за која су добијена.
ddd