ЈАВНИ ПОЗИВ за јавно надметање ради давања у закуп непокретности у јавној својини општине Сокобања на Комплексу отворених базена „Подина“ у Сокобањи

На основу члана 3. Одлуке о давању у закуп непокретности у јавној својини општине Сокобања на Комплексу отворених базена „Подина“ у Сокобањи, I број: 401-319/2018 од 30.03.2018. године, председник општине Сокобања оглашава:

ЈАВНИ ПОЗИВ
за јавно надметање ради давања у закуп  непокретности у јавној својини општине Сокобања на Комплексу отворених базена „Подина“ у Сокобањи

 
Општина Сокобања, ул.Светог Саве бр.23, оглашава јавни позив за јавно надметање ради издавања у закуп непокретности у јавној својини општине Сокобања на Комплексу отворених базена „Подина“ у Сокобањи (у даљем тексту: непокретност) за сезону 2018. године.
Ближи опис непокретности која се издаје у закуп:
Непокретност која се издаје у закуп се налази на кп. бр. 3221/13 у КО Сокобања и представља шанк од 42,4 м2 са припадајућом баштом од 180 м2.
Учесник који добије предмет закупа у поступку јавног надметања, дужан је да исти опреми потребним уређајима (расхладним витринама), опремом за башту (столице и столови) и обезбеди потребан број радника који ће радити на шанку.
Делатност: Непокретност се издаје у закуп ради обављања делатности која обухвата: продају пића (безалкохолна пића и пиво) и продаја брзе хране, слатких и сланих пецива и колача. На непокретности је дозвољено припремање палачинки, помфрита, ход дога, топлих, хладних сендвича и воћних салата.
Период издавања: Период издавања у закуп је од 16.06.2018. године до 10.09.2018. године. Непокретност која се издаје у закуп не може се давати у подзакуп.
Рокови плаћања: Закупнина се плаћа до 15-ог у месецу за претходни месец, а коначна цена закупа ће се  обрачунавати према броју дана рада Комплекса отворених базена „Подина“.

Почетна цена: Почетна цена закупнине износи 800.000,00 динара месечно.

Висина депозита: Депозит за учешће у поступку издавања у закуп предметне непокретности износи 800.000,00 динара. Уплата се врши на уплатни рачун 840-749804-49 са назнаком „Депозит за издавање у закуп шанка“, позив на број 97 10-094, корисник општина Сокобања. Повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку јавног надметања извршиће се у року од три дана од дана завршетка поступка, уплатом на жиро рачун подносиоца захтева за повраћај депозита. Лицу које закључи уговор депозит неће бити враћен и рачунаће се као закупнина.

Корак за лицитацију износи 20.000,00 динара.

Пријава треба да садржи следеће податке и доказе :

1) За предузетнике - име и презиме предузетника,  адреса, број личне карте, извод из регистра надлежног органа,  назив радње, матични број, ПИБ, копију потврде о извршеном евидентирању ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а)

2) За правна лица – назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копија решења о додељеном ПИБ-у, копију  потврде о извршеном  евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а);
Извод из регистра надлежног органа не може бити старији од 3 месеца од дана објављивања јавног позива .

Поред доказа из тачке 1), 2) овог става пријава садржи и :
  -     пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве (уколико има пуномоћника);
- доказ о уплаћеном депозиту – уплатница и извод из банке;
- изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању;
- потврде да немају неизмирене обавезе према Општини Сокобања и корисницима по основу јавних прихода; (доказ не сме бити старији од месец дана од дана објављивања јавног позива)
- изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза приликом потписивања уговора и то бланко соло меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница.  Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо у висини месечне закупнине, са роком важења 15 дана дуже од назначеног периода издавања непокретности. Менично овлашћење треба да гласи на општину Сокобања. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и захтев за регистрацију менице;
- доказ о уплати административне таксе у износу од 1633.00 динара. Уплата се врши на уплатни рачун 840-742251843-73 , позив на број 97 10-094, прималац општина Сокобања
- доказ да имају најмање 2 године искуства у раду у обављању  угоститељске делатности -     решење о регистрацији надлежног органа из кога се може видети да је учесник  регистрован за обављање угоститељске делатности, у складу са чланом 59. Закона о туризму и да је обављао угоститељску делатност најмање 2 године као и  биланс успеха из завршног рачуна за 2016 и 2017 годину.
- доказ да испуњавају услове по НАССР-у у објекту у коме обављају основну делатност– оверена фотокопија НАССР Сертификата;
- доказ да у последњих 6 месеци нису били у блокади дужој од 15 дана-потврда НБС о броју  дана неликвидности;
- изјава да учесник испуњава услове прописане Законом о условима за обављање промета робе, вршење услуга у промету робе и инспекцијском надзору и Правилника о условима и начину обављања  угоститељске делатности, начину пружања угоситељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката („Службени гласник РС“, број 48/2012 и 58/2016).

Место и време посете непокретности која се даје у закуп: Посета предметној непокретности биће 14.05.2018. године у 11.00 часова на комплексу отворених базена „Подина“ у Сокобањи.
Начин, место и време за достављање пријава за учешће у поступку јавног надметања: Пријаве се подносе најкасније до 17.05.2018. године до 09.00 часова и то на адресу Општина Сокобања, ул. Светог Саве бр. 23, 18230 Сокобања или се могу предати лично на писарници Општинске управе општине Сокобања.
   
Јавно надметање спровешће се ако се пријави најмање један учесник.

Време и место јавног надметања: Јавно надметање извршиће се дана 17.05.2018. године са почетком у 11.00 часова у великој сали општине Сокобања, ул. Светог Саве бр. 23.


У случају одустајања од учешћа у поступку јавног надметања, учесник губи право на повраћај износа депозита.

Уколико учесник, који је понудио највиши износ закупнине не потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине односно уколико у року од 10 дана од дана спроведеног јавног надметања не закључи уговор о закупу за предметну непокретност, губи право на повраћај депозита и право да учествује на сваком наредном јавном надметању за издавање у закуп непокретности у јавној својини општине Сокобања на Комплексу отворених базена „Подина“ у Сокобањи у текућој години. Исто правило важи и за другопласираног на јавном надметању, а уколико први учесник са највишим понуђеним износом закупнине не потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине или не закључи у предвиђеном року уговор о закупу непокретности.

Поступку јавног надметања имају право да присуствују само легитимисани подносиоци пријаве, односно подносиоци пријаве са посебним пуномоћјем за учешће у поступку или законски заступници. Пуномоћје са бројем и датумом издавања учесници предају Комисији за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини општине Сокобања на Комплексу отворених базена „Подина“ у Сокобањи. Пуномоћје мора бити потписано од стране одговорног лица  и оверено печатом. Јавном надметању могу присуствовати и законски заступници подносиоца пријаве уз прилагање извода из АПР или ОП обрасца. Лице које присуствује јавном надметању дужно је да на увид достави своју личну карту као доказ о  свом идентитету.
Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања, а неблаговремене, односно непотпуне пријаве се одбацују.

Јавни позив биће објављен у локалним средствима јавног информисања, огласној табли Општинске управе општине Сокобања и интернет страници општине Сокобања www.opstinasokobanja.com .

Особа за контакт: Драган Милутиновић, број тел.064/8560710


У Сокобањи, дана 03.05.2018. године
I Број: 404-66/2018
        
         ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
          с.р. Исидор Крстић
ddd